Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Buit

Buit is een handelsnaam van Gydo van der Wal.

 

Algemeen

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Buit, wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s, activiteiten, reizen, cursussen, opleidingen, uitjes en activiteiten welke door Buit worden georganiseerd.
 2. Buit: zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 72420405.
 3. Klant: zowel (zakelijke) opdrachtgever als deelnemer aan activiteiten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Buit en een klant waarop Buit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen of een offerte aanvragen. Een activiteit is definitief bevestigd na het voldoen van de (aan)betaling. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 4. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend verklaart: kennis te hebben genomen van de eventuele risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische, conditionele en dieet bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Indien op locatie blijkt dat deelnemers niet kunnen meedoen vanwege gezondheidsredenen of andere reden, is dit op risico van de klant en vindt er geen restitutie plaats.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Annulering en aantallen wijzigen
Bij een groepsevent kan de klant kosteloos het aantal personen wijzigen tot 15 dagen voor aanvang. Voor wijzigen die binnen 15 dagen voor aanvang van het event vallen zullen er voor iedere deelnemer 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

Voor annuleringen van wandelingen en cursussen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • 30 tot 15 dagen voor aanvang: 25% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 15 dagen voor aanvang: 50% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 7 dagen voor aanvang of korter: 100% van de (pakket)prijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

Artikel 2. Verplaatsing
Indien de klant (na ondertekening van de offerte) de datum van de activiteit wil wijzigen, gelden de volgende condities:
Wijziging naar een nieuwe datum is alleen mogelijk indien Buit hiertoe mogelijkheden heeft en deze nieuwe datum voor de activiteit beschikbaar heeft.
Het kan zijn dat Buit aanvullende voorwaarden stelt aan het wijzigen van de datum, al naar gelang de situatie en beoogde nieuwe datum.

Offerte, bevestiging en betaling (zakelijke) groepen


Artikel 1. Offerte
Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling. Deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend en er geldt een verloop van 15 dagen na de optie.

Artikel 2. Bevestiging
Na goedkeuring van de offerte door de klant dient deze getekend retour te worden gestuurd naar Buit. Na ontvangst stuurt Buit een aanbetalingsfactuur, zodra de aanbetaling is ontvangen is de activiteit definitief geboekt.

Artikel 3. Betaling

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Buit vraagt bij bedrijfs-, groeps- en schoolactiviteiten een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
 4. Losse wandelingen en cursussen kunnen online, direct na boeken worden betaald.

 

Reserveringen en betalingen wandelingen en cursussen

Artikel 1. Reserveren en betalen
Het individueel reserveren en betalen verloopt via de volgende stappen:

 1. De klant boekt via de reserveringsmodule op de website.
 2. Bij het reserveren van een activiteit verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De (aan)betaling vindt plaats via de daarvoor beschikbaar gestelde betaalmethoden.
 4. Indien er sprake is van een aanbetaling ontvangt de klant automatisch bericht als het volgende deel moet worden overgemaakt. Na ontvangst van de betaling is de activiteit definitief. 
 5. Voor de activiteit en uiterlijk binnen een week voor aanvang ontvangt de klant alle benodigde informatie voor deelname.

 

Overige algemene bepalingen

Artikel 1. Volmachten

 1. Degene, die namens de klant optreedt, wordt verondersteld daartoe door de klant gemachtigd te zijn.
 2. Bij bevestiging van een activiteit bij Buit wordt aangenomen dat de boeker, dan wel het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 3. Begeleiding
De deelnemers die een activiteit met Buit zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Buit
Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Buit, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Buit is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. Handelingen/invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Buit en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Buit kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Buit aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Buit, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Buit leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Buit gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Buit aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Buit en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Auteursrecht, industrieel eigendom
Buit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Buit bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Buit toebehoren.

 

En dan nu, tijd voor een frisse neus!

Wildplukwandelingen

Wilplukcursus

Buitenkeuken

Groepen

Reizen

Projecten

Agenda

Blog

Drs P
Drs P
2023-11-28
Super dagje gehad, veel geleerd, geplukt en heerlijk gekookt en gegeten! Echt een aanrader!
Paul van Ruiten
Paul van Ruiten
2023-11-28
Superleuke ervaring. Mooi om met ons team samen de natuur voor ons eigen kantoor te verkennen. Je op een knie op de grond te laten zakken en te kijken, proeven en ruiken. Te verwonderen en te genieten. Beter voor de natuur zorgen begint met verdiepen in de natuur. Ik kan me geen betere manier voorstellen dan met Buit. Gydo bedankt!
Marian Post
Marian Post
2023-11-26
Echt genoten van deze cursus. Je komt op hele bijzondere plekken, zo mooi! Gezellig met elkaar alles ontdekken onder leiding van Gydo. Hij is gezellig, heeft humor en is kundig. Hij heeft mij veel geleerd. Zelf of in een groepje zoeken naar bepaalde planten, veel proeven en actief bezig zijn. Daarna alles bespreken, ook leren van elkaar. Er was ook tijd voor ieder zijn input. Het was gezellig, zeker de moeite waard!!!
Tijs
Tijs
2023-11-23
De vijfdaagse cusrsus in prijzig voor sommigen, maar het is de investering meer dan waard. Met verhalen, humor, plukken, proeven en vooral veel informatie, leer je dat er altijd wel iets te eten valt! Doordat meerdere landschappen de revue passeren krijg je een brede basiskennis. Om deze kennis te verdiepen wordt je aangeleerd om te determineren, zodat je naderhand ook zelf op verkenning kan! Bijkomend voordeel je bent 5X minimaal 4 uur buiten. Dat doet ook wat met de mens.
Maurice Biard
Maurice Biard
2023-11-23
Geweldige cursusdagen met Gydo gehad. Hij kan je op een prachtige manier meenemen in de wereld van eetbare natuur. Vol humor en gezelligheid en met heel veel kennis. Dikke aanrader!
Lennard Scholtz
Lennard Scholtz
2023-11-15
Geweldig leuke en inspirerende wildplukwandeling gehad van Gydo van der Wal. Meteen daarna al eetbare paddestoelen en plantjes geplukt voor de lunch!
anneliek heuvel
anneliek heuvel
2023-11-15
Great experience! A calm walk in nature nearby Rotterdam, the guide is very thoughtful and enthusiastic. Definitely recommend!
Anne Karmijn
Anne Karmijn
2023-11-13
Als je je aansluit bij de wildpluk wandelingen van BUIT, dan weet je het zeker: “Nature is not a place to visit. It is home.” ~Gary Snyder~ Guido vertelt je gedreven en vermaakt over alles wat groeit. Je kunt niet anders dan je onderdompelen in zijn kennis en enthousiasme. Wat is er overigens heerlijker dan buiten zijn, in het groen. Vertel het me maar. Er is zoveel te zien en te ontdekken, te ruiken, te voelen en ja ook te eten. Mijn eerste "erop-uit met Buit wildplukwandeling" zal zeker niet de laatste zijn. Zo denk je veel te weten maar heb je zowaar wéér bijgeleerd! Neem bijvoorbeeld de woekeraar Japanse Duizendknoop. Lastpak eerste klas? Welnee. Steek de net opkomende scheuten uit en wok ze met wat sojasaus of bak er een taart van. Japanse duizendknoop smaakt zurig, net zoals rabarber. *En weet je wat zo leuk is: Guido stuurt een verslag na middels mail waarin je alles nog 'ns haarfijn verder kunt ontrafelen. Meer weten? Boek beslist ook een wildpluk-wandeling! ( check de agenda op www.buit.eco )Het Eiland Brienenoord is ook verrassend, ik was er eerder met Het Onverharde Pad, en je kunt er lekker lunchen of dineren bij Buitenplaats Brienenoord. Aanrader dus! Ik verheug me nu al op mijn volgende deelname, waarin ik dit samen met mijn dochter mag gaan beleven. Leuk om haar te laten kennismaken met de avonturen van Guido. #eilandbrienenoord #eetbarenatuur #buit #guidovanderwal #rotterdam #storytelling #wildplukken
Anna
Anna
2023-10-24
Heel leuke en leerzame wildpluk-cursus gedaan bij de Kralingse plas, Rotterdam. Gydo is een fijne docent die het luchtig houdt en veel humor heeft. Dikke aanrader!
Ronald van Dieren
Ronald van Dieren
2023-10-24
Heel leuke, gezellige en leerzame wildplukwandeling.

Contact

Wij werken vanuit duurzaam-sociale broedplaats en event space OASE.

Adres:Schiehaven 153024 EC Rotterdam

M: gydo@buit.eco
T: +31 6 184 76 905

KVK: 72420405
BTW: NL001637003B85

 

 Algemene Voorwaarden