Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Buit

Buit is een handelsnaam van Gydo van der Wal.

 

Algemeen

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Buit, wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s, activiteiten, reizen, cursussen, opleidingen, uitjes en activiteiten welke door Buit worden georganiseerd.
 2. Buit: zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 72420405.
 3. Klant: zowel (zakelijke) opdrachtgever als deelnemer aan activiteiten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Buit en een klant waarop Buit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen of een offerte aanvragen. Een activiteit is definitief bevestigd na het voldoen van de (aan)betaling. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 4. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend verklaart: kennis te hebben genomen van de eventuele risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische, conditionele en dieet bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Indien op locatie blijkt dat deelnemers niet kunnen meedoen vanwege gezondheidsredenen of andere reden, is dit op risico van de klant en vindt er geen restitutie plaats.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Annulering en aantallen wijzigen
Indien een activiteit door de klant wordt geannuleerd of gewijzigd, zullen er voor iedere deelnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

 • 30 tot 15 dagen voor aanvang: 25% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 15 dagen voor aanvang: 50% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 7 dagen voor aanvang of korter: 100% van de (pakket)prijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

Artikel 2. Verplaatsing
Indien de klant (na ondertekening van de offerte) de datum van de activiteit wil wijzigen, gelden de volgende condities:
Wijziging naar een nieuwe datum is alleen mogelijk indien Buit hiertoe mogelijkheden heeft en deze nieuwe datum voor de activiteit beschikbaar heeft.
Het kan zijn dat Buit aanvullende voorwaarden stelt aan het wijzigen van de datum, al naar gelang de situatie en beoogde nieuwe datum.

Artikel 3. Annuleringen i.v.m. Covid19 richtlijnen
Indien activiteiten wegens Corona-overheidsrichtlijnen niet door kan gaan – dat wil zeggen: verboden is vanuit “corona-wetgeving” dan wel “corona-noodverordeningen” – kan de activiteit verplaatst worden tot maximaal het gehele volgende kalenderjaar. Buit is niet gehouden aan restitutie van reeds gedane betalingen zolang de mogelijkheid is dat het activiteit op een later tijdstip alsnog gehouden kan worden. Indien deze mogelijkheid er om zeer begrijpelijke redenen niet is, dan is Buit gehouden tot terugbetaling van het betaalde bedrag met aftrek van 10% van het totale offertebedrag.

Offerte, bevestiging en betaling (zakelijke) groepen


Artikel 1. Offerte
Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling. Deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend en er geldt een verloop van 7 dagen na de optie.

Artikel 2. Bevestiging
Na goedkeuring van de offerte door de klant dient deze getekend retour te worden gestuurd naar Buit. Na ontvangst stuurt Buit een aanbetalingsfactuur, zodra de aanbetaling is ontvangen is de activiteit definitief geboekt.

Artikel 3. Betaling

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Buit vraagt bij bedrijfs-, groeps- en schoolactiviteiten een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
 4. Losse wandelingen en cursussen kunnen online, direct na boeken worden betaald.

 

Reserveringen en betalingen wandelingen en cursussen

Artikel 1. Reserveren en betalen
Het individueel reserveren en betalen verloopt via de volgende stappen:

 1. De klant boekt via de reserveringsmodule op de website.
 2. Bij het reserveren van een activiteit verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De (aan)betaling vindt plaats via de daarvoor beschikbaar gestelde betaalmethoden.
 4. Indien er sprake is van een aanbetaling ontvangt de klant automatisch bericht als het volgende deel moet worden overgemaakt. Na ontvangst van de betaling is de activiteit definitief. 
 5. Voor de activiteit en uiterlijk binnen een week voor aanvang ontvangt de klant alle benodigde informatie voor deelname.

 

Overige algemene bepalingen

Artikel 1. Volmachten

 1. Degene, die namens de klant optreedt, wordt verondersteld daartoe door de klant gemachtigd te zijn.
 2. Bij bevestiging van een activiteit bij Buit wordt aangenomen dat de boeker, dan wel het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 3. Begeleiding
De deelnemers die een activiteit met Buit zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Buit
Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Buit, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Buit is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. Handelingen/invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Buit en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Buit kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Buit aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Buit, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Buit leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Buit gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Buit aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Buit en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Auteursrecht, industrieel eigendom
Buit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Buit bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Buit toebehoren.

 

En dan nu, tijd voor een frisse neus!

Bijdrage beeld door © Mark Kuijpers van TIPO.

© Copyright Buit | Website door Studio Manus

Wildplukwandelingen

Wilplukcursussen

Groepen

Reizen

Projecten

Agenda

Blog

Tom van der Have
Tom van der Have
2022-11-22
Gydo deelt met passie en enthousiasme kennis van onschatbare waarde. Na deze cursus kijk je nooit meer hetzelfde naar een berm of beuk. Dit zou iedereen moeten doen.
Rob uit Gouda
Rob uit Gouda
2022-11-14
Het was heel leuk en leerzaam om op een ontspannen manier kennis te maken met het wildplukken van paddenstoelen onder de relaxte leiding van Gydo. Welke eigenschappen zijn van belang, hoe herken je deze, wat heb je nodig en waarvoor moet je uitpassen. Alle deelnemers waren super geïnteresseerd en we hadden fantastisch weer!
Narda Miedema
Narda Miedema
2022-11-01
Hele leuke paddenstoelentocht! Gydo heeft veel kennis en schept een super warme en fijne sfeer. Ik ga me zeker ook aanmelden voor een van de overige tochten!
Thomas
Thomas
2022-10-30
Was super leuk en leerzaam! Guido is een topper.
Anna Nessen
Anna Nessen
2022-10-25
Samen met collega's een geweldige middag gehad dankzij Guido, Tom & Roos. Een informatieve (en smaakvolle) wandeling door het voedselbos om vervolgens heerlijk te eten in een prachtige omgeving. Dikke aanrader!
Rik van der Linden
Rik van der Linden
2022-10-24
Gydo weet niet alleen zijn kennis over eetbare planten over te brengen, maar dat ook in een relaxte sfeer te doen, waar ook veel gelachen wordt. Wat ik te gek vind in de vijfdaagse cursus is dat je in verschillende landschappen gaat wildplukken. Op die manier heb je een basis om in heel Nederland verder op ontdekkingsreis te gaan.
Janna Fantus
Janna Fantus
2022-10-22
Van geel hoefnagelkruid tot parelstuifzwam en van vogelwikke tot Japans bessenwier, wat was het leuk om met Gydo en de groep op stap te gaan! Zo veel geleerd, gezien, gegeten 😋 (gesnaveld) en gelachen. Er ging een wereld voor me open en ik hoef maar de deur uit te stappen en ik ben er weer....Bedankt Gydo!
Marianne Snijder
Marianne Snijder
2022-10-21
Interessante wild plukworkshop. Heel praktisch waar je wat kan vinden en zelf ontdekken op een leuke ontspannen manier
P.J. van Ballegooijen
P.J. van Ballegooijen
2022-10-21
Astrid Helder
Astrid Helder
2022-10-21
Guido heeft veel kennis over eetbare planten en vertelt met veel enthousiasme. Hele leuke afwisselende cursus bij hem gehad. Aanrader.

Contact

Wij werken vanuit duurzaam-sociale broedplaats en event space OASE.

Adres:Schiehaven 153024 EC Rotterdam

M: gydo@buit.eco
T: +31 6 184 76 905

KVK: 72420405
BTW: NL135672521B02

 Algemene Voorwaarden