Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Buit

Buit is een handelsnaam van Gydo van der Wal.

 

Algemeen

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Buit, wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s, activiteiten, reizen, cursussen, opleidingen, uitjes en activiteiten welke door Buit worden georganiseerd.
 2. Buit: zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 72420405.
 3. Klant: zowel (zakelijke) opdrachtgever als deelnemer aan activiteiten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Buit en een klant waarop Buit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen of een offerte aanvragen. Een activiteit is definitief bevestigd na het voldoen van de (aan)betaling. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 4. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend verklaart: kennis te hebben genomen van de eventuele risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische, conditionele en dieet bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Indien op locatie blijkt dat deelnemers niet kunnen meedoen vanwege gezondheidsredenen of andere reden, is dit op risico van de klant en vindt er geen restitutie plaats.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Annulering en aantallen wijzigen
Bij een groepsevent kan de klant kosteloos het aantal personen wijzigen tot 15 dagen voor aanvang. Voor wijzigen die binnen 15 dagen voor aanvang van het event vallen zullen er voor iedere deelnemer 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

Voor annuleringen van wandelingen en cursussen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • 30 tot 15 dagen voor aanvang: 25% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 15 dagen voor aanvang: 50% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 7 dagen voor aanvang of korter: 100% van de (pakket)prijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

Artikel 2. Verplaatsing
Indien de klant (na ondertekening van de offerte) de datum van de activiteit wil wijzigen, gelden de volgende condities:
Wijziging naar een nieuwe datum is alleen mogelijk indien Buit hiertoe mogelijkheden heeft en deze nieuwe datum voor de activiteit beschikbaar heeft.
Het kan zijn dat Buit aanvullende voorwaarden stelt aan het wijzigen van de datum, al naar gelang de situatie en beoogde nieuwe datum.

Offerte, bevestiging en betaling (zakelijke) groepen


Artikel 1. Offerte
Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling. Deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend en er geldt een verloop van 15 dagen na de optie.

Artikel 2. Bevestiging
Na goedkeuring van de offerte door de klant dient deze getekend retour te worden gestuurd naar Buit. Na ontvangst stuurt Buit een aanbetalingsfactuur, zodra de aanbetaling is ontvangen is de activiteit definitief geboekt.

Artikel 3. Betaling

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Buit vraagt bij bedrijfs-, groeps- en schoolactiviteiten een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
 4. Losse wandelingen en cursussen kunnen online, direct na boeken worden betaald.

 

Reserveringen en betalingen wandelingen en cursussen

Artikel 1. Reserveren en betalen
Het individueel reserveren en betalen verloopt via de volgende stappen:

 1. De klant boekt via de reserveringsmodule op de website.
 2. Bij het reserveren van een activiteit verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De (aan)betaling vindt plaats via de daarvoor beschikbaar gestelde betaalmethoden.
 4. Indien er sprake is van een aanbetaling ontvangt de klant automatisch bericht als het volgende deel moet worden overgemaakt. Na ontvangst van de betaling is de activiteit definitief. 
 5. Voor de activiteit en uiterlijk binnen een week voor aanvang ontvangt de klant alle benodigde informatie voor deelname.

 

Overige algemene bepalingen

Artikel 1. Volmachten

 1. Degene, die namens de klant optreedt, wordt verondersteld daartoe door de klant gemachtigd te zijn.
 2. Bij bevestiging van een activiteit bij Buit wordt aangenomen dat de boeker, dan wel het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 3. Begeleiding
De deelnemers die een activiteit met Buit zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Buit
Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Buit, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Buit is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. Handelingen/invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Buit en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Buit kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Buit aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Buit, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Buit leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Buit gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Buit aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Buit en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Auteursrecht, industrieel eigendom
Buit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Buit bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Buit toebehoren.

 

En dan nu, tijd voor een frisse neus!

Wildplukwandelingen

Wilplukcursussen

Buitenkeuken

Groepen

Reizen

Projecten

Agenda

Blog

Lotte Hak
Lotte Hak
2023-06-28
Wij hebben met een groep internationale collega's een wildpluk wandeling i.c.m. een kookworkshop gedaan bij Gydo. Het was erg interessant, leerzaam en gezellig! Samenwerken, meer leren over wat er kan groeien in de natuur en daarna met de ingredienten koken was een erg geslaagd teamuitje voor ons! Thanks Gydo (en Pien) voor de leuke middag en avond!
Irma Gerritsen
Irma Gerritsen
2023-05-18
Een leuke 'wierentocht' gedaan in Zeeland. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd en geproefd, het was voor mij een eye-opener dat er zoveel eetbaars te vinden is! Gydo is erg enthousiast en dat werkt aanstekelijk. De hele dag had een relaxte sfeer en werd afgesloten met samen kokkerellen in het zonnetje. Een echte aanrader!
amanda olfers
amanda olfers
2023-05-14
Ga dit doen! Vooral de buitenkeuken editie kan ik 100% aanraden. Hele leuke combi van wandelen, informatie opnemen, zelf koken en plukken. Heerlijk gegeten, lekkere recepten en Gydo wist duidelijk en veel te vertellen tijdens de wandeling. Een informatieve, relaxte en super gezellige dag!
Marta Przewozna
Marta Przewozna
2023-05-12
Ik heb een workshop zeewier met Gydo gevolgd en ik vond het geweldig. Het was zeer informatief en gezellig. Gydo is zeer positief ingesteld, open om alles uit te leggen en te herhalen. Hij zorgde ervoor dat iedereen in de groep alle info kreeg en na afloop van de wandeling heb ik een leuke email gekregen met een samenvatting van wat we hebben gezien plus handige tips en info. Ik heb al een paar wildpluk wandelingen gedaan maar Buit is echt een aanrader!
Hedi Westerduin
Hedi Westerduin
2023-05-09
Heel leuke en goed verzorgde wildplukwandeling! Ook erg prettige communicatie. Wij hebben deze wandeling gedaan als een teamuitje en dat is zeker een aanrader. Gydo is heel enthousiast en weet veel, ook voelde hij onze groep goed aan. De opbouw en afwisseling van de wandeling was goed. Fijn om even buiten te zijn met elkaar en met een andere blik om je heen te kijken. Leuk om meer te leren over wat er in onze eigen omgeving allemaal te vinden is, en hoe dat smaakt!
Lisa Griemelink
Lisa Griemelink
2023-05-01
Super leuke wildpluk tour gehad! Aanrader
bas frijters
bas frijters
2023-03-08
Erg leuke rondleiding met veel kennis en enthousiasme gegeven. Ik was ook wat sceptisch over een wildplukwandeling in februari, maar toch fascinerend wat er dan al te ontdekken valt. Bedankt!
Yvette Elemans
Yvette Elemans
2023-02-08
Super leuke wandeling! Gydo heeft veel kennis en brengt het leuk en met passie. Veel geleerd en vooral dat je bijna alles kan eten wat je als onkruid beschouwd! Een lekkere salade bij elkaar geplukt. Echt een aanrader voor jong en oud.
Tom van der Have
Tom van der Have
2022-11-22
Gydo deelt met passie en enthousiasme kennis van onschatbare waarde. Na deze cursus kijk je nooit meer hetzelfde naar een berm of beuk. Dit zou iedereen moeten doen.
Rob uit Gouda
Rob uit Gouda
2022-11-14
Het was heel leuk en leerzaam om op een ontspannen manier kennis te maken met het wildplukken van paddenstoelen onder de relaxte leiding van Gydo. Welke eigenschappen zijn van belang, hoe herken je deze, wat heb je nodig en waarvoor moet je uitpassen. Alle deelnemers waren super geïnteresseerd en we hadden fantastisch weer!

Contact

Wij werken vanuit duurzaam-sociale broedplaats en event space OASE.

Adres:Schiehaven 153024 EC Rotterdam

M: gydo@buit.eco
T: +31 6 184 76 905

KVK: 72420405
BTW: NL135672521B02

 Algemene Voorwaarden