Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Buit

Buit is een handelsnaam van Gydo van der Wal.

 

Algemeen

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Buit, wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s, activiteiten, reizen, cursussen, opleidingen, uitjes en activiteiten welke door Buit worden georganiseerd.
 2. Buit: zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 72420405.
 3. Klant: zowel (zakelijke) opdrachtgever als deelnemer aan activiteiten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Buit en een klant waarop Buit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen of een offerte aanvragen. Een activiteit is definitief bevestigd na het voldoen van de (aan)betaling. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 4. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend verklaart: kennis te hebben genomen van de eventuele risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische, conditionele en dieet bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Indien op locatie blijkt dat deelnemers niet kunnen meedoen vanwege gezondheidsredenen of andere reden, is dit op risico van de klant en vindt er geen restitutie plaats.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Annulering en aantallen wijzigen
Indien een activiteit door de klant wordt geannuleerd of gewijzigd, zullen er voor iedere deelnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

 • 30 tot 15 dagen voor aanvang: 25% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 15 dagen voor aanvang: 50% van de (pakket)prijs;
 • Binnen 7 dagen voor aanvang of korter: 100% van de (pakket)prijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

Artikel 2. Verplaatsing
Indien de klant (na ondertekening van de offerte) de datum van de activiteit wil wijzigen, gelden de volgende condities:
Wijziging naar een nieuwe datum is alleen mogelijk indien Buit hiertoe mogelijkheden heeft en deze nieuwe datum voor de activiteit beschikbaar heeft.
Het kan zijn dat Buit aanvullende voorwaarden stelt aan het wijzigen van de datum, al naar gelang de situatie en beoogde nieuwe datum.

Artikel 3. Annuleringen i.v.m. Covid19 richtlijnen
Indien activiteiten wegens Corona-overheidsrichtlijnen niet door kan gaan – dat wil zeggen: verboden is vanuit “corona-wetgeving” dan wel “corona-noodverordeningen” – kan de activiteit verplaatst worden tot maximaal het gehele volgende kalenderjaar. Buit is niet gehouden aan restitutie van reeds gedane betalingen zolang de mogelijkheid is dat het activiteit op een later tijdstip alsnog gehouden kan worden. Indien deze mogelijkheid er om zeer begrijpelijke redenen niet is, dan is Buit gehouden tot terugbetaling van het betaalde bedrag met aftrek van 10% van het totale offertebedrag.

Offerte, bevestiging en betaling (zakelijke) groepen


Artikel 1. Offerte
Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling. Deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend en er geldt een verloop van 7 dagen na de optie.

Artikel 2. Bevestiging
Na goedkeuring van de offerte door de klant dient deze getekend retour te worden gestuurd naar Buit. Na ontvangst stuurt Buit een aanbetalingsfactuur, zodra de aanbetaling is ontvangen is de activiteit definitief geboekt.

Artikel 3. Betaling

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Buit vraagt bij bedrijfs-, groeps- en schoolactiviteiten een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
 4. Losse wandelingen en cursussen kunnen online, direct na boeken worden betaald.

 

Reserveringen en betalingen wandelingen en cursussen

Artikel 1. Reserveren en betalen
Het individueel reserveren en betalen verloopt via de volgende stappen:

 1. De klant boekt via de reserveringsmodule op de website.
 2. Bij het reserveren van een activiteit verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De (aan)betaling vindt plaats via de daarvoor beschikbaar gestelde betaalmethoden.
 4. Indien er sprake is van een aanbetaling ontvangt de klant automatisch bericht als het volgende deel moet worden overgemaakt. Na ontvangst van de betaling is de activiteit definitief. 
 5. Voor de activiteit en uiterlijk binnen een week voor aanvang ontvangt de klant alle benodigde informatie voor deelname.

 

Overige algemene bepalingen

Artikel 1. Volmachten

 1. Degene, die namens de klant optreedt, wordt verondersteld daartoe door de klant gemachtigd te zijn.
 2. Bij bevestiging van een activiteit bij Buit wordt aangenomen dat de boeker, dan wel het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 3. Begeleiding
De deelnemers die een activiteit met Buit zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Buit
Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Buit, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Buit is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. Handelingen/invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Buit en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Buit kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Buit aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Buit, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Buit leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Buit gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Buit aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Buit en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Auteursrecht, industrieel eigendom
Buit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Buit bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Buit toebehoren.

 

En dan nu, tijd voor een frisse neus!

Bijdrage beeld door © Mark Kuijpers van TIPO.

© Copyright Buit | Website door Studio Manus

Wildplukwandelingen

Wilplukcursussen

Groepen

Reizen

Projecten

Agenda

Blog

Judith
Judith
2022-09-20
Parel van der Plas
Parel van der Plas
2022-09-07
Aanrader! Leerzaam. Leuke wandeling, leuke gids 🙂
Lees verder
Mieke bohnen
Mieke bohnen
2022-06-29
Corry de Vos-Reijm
Corry de Vos-Reijm
2022-06-29
Ik was weer verrast dat er zoveel eetbare planten zijn. Gydo bracht het op een leuke ontspannen manier.
Lees verder
Esther Boekel
Esther Boekel
2022-06-29
Andrea Wildeman
Andrea Wildeman
2022-06-09
Gydo vertelde ons van alles over wildplukken, het gebied en de wieren die er te vinden zijn. Nooit geweten dat er zoveel wieren bestaan en dat ze nog eetbaar zijn ook. Voor de lunch had Gydo (aanvullende) ingrediënten meegenomen waar we een heerlijke salade en pesto van konden maken. Belangrijkste ingrediënten waren natuurlijk de op de wandeling geoogste wieren. Met nog door andere deelnemers meegebrachte etenswaren hadden we een heerlijke, voedzame en gezonde lunch. Het was mooi weer, picknickkleden op het gras, blote voetjes... kortom, het was genieten! Naast alle planten die we gezien hebben konden we ook genieten van verschillende dieren. Onder opgelichte stenen krioelde het van grote en kleine krabben en verschillende soorten zeesterren. In verscholen hoekjes tussen stenen vonden we nog enkele zeeananemonen. Oesters, alikruiken... volop aanwezig. Gydo, heel hartelijk dank voor de fijne dag en alle interessante info die je ons gegeven hebt! We gaan graag nog eens met je op pad!
Lees verder
Nick Platje
Nick Platje
2022-05-28
Homemade with Green
Homemade with Green
2022-05-17
Heel ontspannen en veel leuke informatie. Aanrader voor zowel de gevorderde als beginnende wildplukker!
Lees verder
Peter van de Kraats
Peter van de Kraats
2022-04-25
Toegeven, het weer werkte ook erg mee, maar sowieso is een wildplukwandeling met Gydo iets wat ik iedereen aan kan raden. Leuk, leerzaam en gewoon erg gezellig. Maar bovenal verrassend hoeveel eetbare natuur je in je directe omgeving kunt vinden. Kruiden plukken we binnenkort om de hoek in plaats van in de supermarkt. Nou ja, eerst nog een beetje oefenen wel...
Lees verder
Daphne van Schaijk
Daphne van Schaijk
2022-04-05
Super leuke leerzame tour in de buitenlucht onder begeleiding van enthousiaste gids Guido. Je gaat anders naar je eigen groene stadse omgeving kijken en leert meer over de eetbare planten in je eigen omgeving. Aanrader!
Lees verder

Contact

Wij werken vanuit duurzaam-sociale broedplaats en event space OASE.

Adres:Schiehaven 153024 EC Rotterdam

M: gydo@buit.eco
T: +31 6 184 76 905

KVK: 72420405
BTW: NL135672521B02

 Algemene Voorwaarden